شماره جدید نشریه خوشه منتشر شد

شماره جدید نشریه خوشه منتشر شد

شماره دوم سری جدید نشریه خوشه منتشر شد. محوریت این شماره کشاورزی در فضا و مهندسی ژنتیک است.